Tình yêu chung

Ai muốn cai trị ôn hòa, người đó sẽ tự bảo vệ mình bằng tình yêu chung, chứ không phải bằng giáo mác.

Xem Thêm Tác Giả Pêriandrơ Corinphơxki