Tình yêu chữa bằng một tình yêu khác

Tình yêu chữa bằng một tình yêu khác

Một tình yêu có thể chữa được bằng một tình yêu khác, giống như một độc dược thường được giải trừ bằng một độc dược khác.

 

Xem Thêm Tác Giả J.Dryden

Danh Ngôn Cùng Tác Giả