Tình yêu, chính là khi

Tình yêu, chính là khi bạn cho người ấy quyền làm bạn đau khổ.

Xem Thêm Tác Giả Fedor Dostievski