Tình yêu chạm vào đá

Tình yêu chạm vào đá, đá cũng dạy cảm.

Xem Thêm Tác Giả Văn Tuế