Tình yêu

Tình yêu là bạo chúa trong lòng. Nó khiến lý trí không rõ ràng, phán đoán không sáng suốt, nó không nghe lời khuyên bảo, cứ nhắm hướng si cuồng mà đi.

Xem Thêm Tác Giả Ford (Mỹ)