Tính ích kỷ

Điều đáng sợ nhất ở người phụ nữ là tính ích kỷ.