Tính cách của con người

Đóng góp bởi thanhlt

Tính cách của con người được bộc lộ trung thực nhất qua những sự đối xử tình cờ nhất.