Tính cách của con người

Tính cách của con người được bộc lộ trung thực nhất qua những sự đối xử tình cờ nhất.

Xem Thêm Tác Giả I.Rađep