Tình bạn

Tình bạn mà không có sự tương hỗ thì không phải là tình bạn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Phần Lan