Tin vào chân lý

Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào?

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare