Tín ngưỡng là lao động

Tín ngưỡng là lao động tinh thần. Động vật không có tín ngưỡng, tín ngưỡng của người dã man và người nguyên thủy chỉ là sợ hãi và nghi hoặc. Chỉ có tập thể cao nhất mới có thể đạt được tín ngưỡng.

Xem Thêm Tác Giả Chekhov (Nga)