Tìm thấy chính mình

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.

Xem Thêm Tác Giả Socrates