Tìm hạnh phúc

Ta muốn tìm hạnh phúc của người. Người lại thèm hạnh phúc của ta.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ La Tinh