Tiểu thuyết

Tiểu thuyết là lịch sử trước mắt, mà lịch sử là tiểu thuyết trước kia.

Xem Thêm Tác Giả Douameighler (Pháp)