Tiền là quyền lực

Tiền là quyền lực, bạn phải có khát vọng khi nắm giữ nó.

Xem Thêm Tác Giả Rusell H.Conwell