Tiền bạc là lưỡi rìu

Tiền bạc là lưỡi rìu chia  đôi những bằng hữu tưởng như bất khả phân.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Ấn Độ