Tiền bạc cho ta khúc vui

Tiền bạc cho ta khúc vui

Tiền bạc cho ta khúc vui nhưng không cho ta hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Henry Ibsen