Tiền bạc

Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu.

Xem Thêm Tác Giả Horace