Tiền bạc

Nếu tiền đi trước, tất cả các con đường đều rộng mở.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare