Thường người

Thường người có nhiều việc phải làm và muốn làm, người đó sẽ tìm thấy thời gian nhiều nhất.

Xem Thêm Tác Giả Smiles (Anh)