Thước đo cuộc đời

Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào.

 

Xem Thêm Tác Giả M. Mông - te - nhơ