Thực tế dạy người đời

Lịch sử là một triết học dùng ví dụ thực tế dạy người đời.

Xem Thêm Tác Giả Blinbelk (Anh)