Thử thách chia xa

Tình yêu không chịu được thử thách chia xa sẽ chẳng thể vững bền.

 

Xem Thêm Tác Giả Irving Stone