Thù hận là tuyên ngôn

Thù hận là tuyên ngôn của người yếu đuối thực hiện báo thù.

Xem Thêm Tác Giả Bernard Shaw (Ireland)