Thời gian là một đồng xu trong đời.

Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you.

Thời gian là một đồng xu trong đời. Đó là đồng xu duy nhất mà bạn có, và chỉ bạn mới có thể quyết định sẽ dùng nó như thế nào. Hãy cẩn thận đừng để người khác dùng nó hộ bạn.

Xem Thêm Tác Giả Carl Sandburg