Thiếu tinh thần mạo hiểm

Nếu những người đi trước thiếu tinh thần mạo hiểm, ngày nay sẽ không có đèn điện, ra đa, máy bay, vệ tinh nhân tạo cũng không có chất penicillin và xe hơi.

Xem Thêm Tác Giả F. Kedwell (Mỹ)