Thiếu niềm tin

Thiếu niềm tin không phải vì có khó khăn, mà có khó khăn là vì thiếu lòng tin.

Xem Thêm Tác Giả Seneca (La Mã)