They’ve let you change.

There are the people you have known forever. Who like…know you…in this way that other people can’t. Because they’ve seen you change. They’ve let you change.
Có những người mà bạn sẽ quen thuộc mãi mãi. Những người hiểu bạn theo cái cách mà những người khác không thể hiểu. Bởi vì họ chứng kiến bạn thay đổi. Họ để cho bạn thay đổi.