There is a scarcity of friendship

There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fuller