The tragedy of life

The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.
Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer

  • truonh thuy

    toi yeu thich va mang lai cho toi nhieu y nghia trong cuoc song /////