The sun shine brighter

Friendship lightens every burden and makes the sun shine brighter.
Tình bạn làm nhẹ bớt mọi gánh nặng và khiến mặt trời chiếu rực rỡ hơn.

Xem Thêm Tác Giả Vô Danh