The secret of life

He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.
Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson