The present is pregnant with the future

It is said that the present is pregnant with the future.
Người ta vẫn nói hiện tại hoài thai tương lai.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire