The patience

For the friendship of two, the patience of one is required.
Cho tình bạn của hai người bền chặt, cần có sự kiên nhẫn của một người.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ấn Độ