The ornament of a house

The ornament of a house is the friends who frequent it.
Niềm vinh dự cho một ngôi nhà là những người bạn thường ghé qua chơi.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson