The language of friendship

The language of friendship is not words but meanings.
Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là ý nghĩa.

Xem Thêm Tác Giả Henry David Thoreau