The immortality of the soul

Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson