The heart would break

If it were not for hopes, the heart would break.
Nếu không phải nhờ hy vọng, trái tim sẽ tan vỡ.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fuller