The happiness of society

The happiness of society is the end of government.
Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị.

Xem Thêm Tác Giả John Adams