Thế giới

Thế giới tốt đẹp của lý tưởng đều xây dựng từ mục đích tốt đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Ostrovsky (Liên Xô)