Thế giới

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Thế giới tốt đẹp của lý tưởng đều xây dựng từ mục đích tốt đẹp.