Thế giới phức tạp

Con người mới là chí cao vô thượng, là cả một thế giới – thế giới phức tạp, thú vị, sâu sắc.

Xem Thêm Tác Giả Gorky (Liên Xô)