Thế gian

Thế gian có những việc, hứng thú khi theo đuổi luôn vui hơn khi hưởng thụ.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare