The future

The future is purchased by the present.
Tương lai được mua bằng hiện tại.

Xem Thêm Tác Giả Samuel Johnson