The blessings

It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson