The best way to love

The best way to love is to love like you have never been hurt.
Cách tốt nhất để yêu là yêu như chưa bao giờ bị tổn thương.