The best kind of friend

The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi chơi đu trước hiên nhà mà không nói nửa lời, và rồi bước đi mà cảm thấy như mình đã có cuộc hàn huyên thú vị nhất.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh