Thầy giáo của anh

Thầy giáo của anh

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa, đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Trung Quốc