Thất bại

Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại.

Xem Thêm Tác Giả Bouvi

  • Nguyễn Thanh Tuyến

    có thể thay “tất cả” bằng “hầu hết”.nếu chưa có tác giả.