Thất bại

If you have made mistakes, even serious ones, there is always another chance for you. What we call failure is not the falling down, but the staying down.
Nếu bạn đã phạm sai lầm, ngay cả những sai lầm nghiêm trọng, luôn luôn có một cơ hội khác dành cho bạn. Những gì chúng ta gọi là thất bại không phải tình trạng vấp ngã mà là trạng thái đứng yên tại chỗ.

Xem Thêm Tác Giả Mary Crowley