Thành thực

Thành thực là chương đầu của cuốn sách trí tuệ.

Xem Thêm Tác Giả Jefferson (Mỹ)