Thành thực là phẩm chất

Thành thực là phẩm chất tốt nhất.

Xem Thêm Tác Giả Tom Wilson (Mỹ)